Zusjes600p.jpg (151206 bytes)

Zusjes, acryl, 2010